Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Referat fra årsmøtet i Høybråten Velforening 20.mars 2013

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av møtereferent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Innkomne forslag
  9. Valg i følge vedtektene

Leder i Velforeningen, Villy Kolstad, ønsket alle velkommen.
Tilstede var 20 medlemmer

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger

2. Valg av møteleder
Jan Haanæs ble valgt til møteleder

3. Valg av møtereferent
Anne Jenner ble valgt til møtereferent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Bodil Nilsen og Rune Klarholm ble valgt til å underskrive protokollen

5. Årsberetning
Jan Haanæs gjennomgikk styrets årsberetning.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

6. Regnskap
Regnskapet for 2012 ble gjennomgått. Driftsregnskapet viser et årsresultat lik kr 33.477,-.
Sum gjeld og egenkapital lik kr 666 218,57. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

7. Budsjett
Budsjett for 2013 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

8. Innkomne forslag
Styret melder inn følgende forslag om vedtektsendring til årsmøtet:
1) §5.4 – Forslag til ny ordlyd. ”Styret skal bestå av minst 7 medlemmer og antallet skal være et oddetall.”
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

2) §8.1 Følgende tekst ønskes strøket " Varamedlemmene skal møte på alle styremøter."
Varamedlemmer finnes ikke lenger i sammensetningen av styret.
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

Brev til årsmøtet fra Ing. Knut Ola Netteberg, vedr. trafikkforhold og brøyting i Bjørnheimveien.
Tiltak foreslått i brevet er å anlegge fartsdump midt i Bjørnheimveien mellom øvre og nedre inngang til Høybråten kirke.
Saken er oversendt Miljøkomiteen, og besvares av styret.
Velforeningen sin rolle er å formidle dette til Bymiljøetaten og Bydelen.

9. Valg i følge vedtektene

Styret:
Leder: Villy Kolstad 1år gjenvalg
Nestleder: Ronny Maasø 2år gjenvalg
Sekretær: Anne Jenner ikke på valg
Styremedlem: Ole Kristian Ensrud ikke på valg
Styremedlem: Lise Alstedt 2år gjenvalg
Styremedlem: Tore Grue 2år ny (tidligere konsultativ)
Styremedlem: Hege Sorkness 2år ny
Styremedlem: Kåre Østli 2år ny
Styremedlem: Dag Oskar Jensen 1år ny (erstatter)
Regnskapsfører: ingen kandidat

Arrangementskomiteen:
Leder: Winnie Kolstad 1år gjenvalg
Grete Andersen 1år gjenvalg
Liv Runi Skoglund 2år gjenvalg
Sauveur Circhirillo 2år gjenvalg
Liv Circhirillo ikke på valg
Tordis Ferner 2år ny

Revisorer:
Berit Gerd Halvorsen gjenvalg
Harald Henriksen ny
Valgkomiteen:
Leder: Ragnar Torgersen gjenvalg
Bjørg Kluge gjenvalg
Rune Klarholm gjenvalg

Et av styrets tidligere medlemmer reiste seg og ga en oppfordring til valgkomiteen om i framtiden å kontakte alle som står på valg i god tid før årsmøtet. Det gjelder både de som blir gjenvalgt og de som går ut av sine verv. Det ble oppfordret til å kontakte de berørte pr telefon og ikke mail.

Valgkomiteen beklaget at de ikke hadde lykkes med å få noen til å stille som regnskapsfører. Komiteens leder foreslo derfor at styret selv burde forsøke å finne en som er villig til å ta jobben og at vedkommende tas inn i styret. Møteleder avviste å realitetsbehandle forslaget ved å påpeke at denne fremgangsmåten ville føre til at styret kommer til å bestå av 10 personer. Noe som vil være et vedtektsbrudd.
Møteleder foreslo deretter at styret skulle gis fullmakt til å finne frem til en løsning. Dette gjennomføres enten ved kjøp av ekstern regnskapsføring eller ved at ett av de valgte styremedlemmene går ut av styret hvis det finnes en som vil tiltre styret som regnskapsfører.
Forslaget fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet.

Villy Kolstad takket Jan Haanæs for et godt gjennomført årsmøte og fikk en blomst som takk. Han takket i tillegg alle som har tatt gjenvalg. Komiteene ble rost for godt utført å arbeid.
Sigurd Simonsen, Lise Rastad, Bjørn Andersen, Anne-Lise Haanæs og Liv Bøgseth gikk ut av sine verv og ble takket av med en blomst.

Årsmøtet ble avsluttet kl 20:40

Årsberetningen vil bli lagt ut på Høybråten Velforening sin hjemmeside:
www.hoybratenvelforening.no

Etter årsmøtet ble det holdt en kort orientering om Høybråtenveien 52. Tomten ligger rett nedenfor Folkvang, tomten er på 5 mål. Det er planlagt 15 boenheter i 3 etasjer.
Utbygger har også et forslag om å dele tomten i 2 for å få en større utnyttelsesgrad.
Brevet som Miljøkomiteen har skrevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

For Høybråten Velforening

Anne Jenner
Referent

Årsmøtereferatet er godkjent 18.4.2013.

Bodil Nilsen Rune Klarholm

AttachmentSize
Referat årsmøte 2013.pdf52.42 KB