Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Vedtekter for Høybråten Velforening

Sist revidert 20. mars 2013

§1 Formål

1.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

1.2 Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

1.3 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

1.4 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

1.5 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og andre offentlige instanser.

1.6 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og omegn.


§2 Velforeningens avgrensning

Velforeningens virkeområde begrenses av: Fra Lørenskog stasjon langs Østre Aker vei til turvei fra Linjeveien til Stig skole/Østre Aker vei – langs jernbanelinjen til Haugenstua stasjon. Haugenstuveien – Høybråtenveien til kirken, til Karihaugveien – bygrensen. Følger bygrensen (Ellingsrudelva) til Lørenskog stasjon.


§3 Medlemskap

3.1 Enhver som betaler den fastsatte kontingenten kan opptas som medlem.
Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

3.2 Medlemskap og kontingent gjelder for én husstand. Hver husstand har én stemme. Stemmerettsalderen er 16 år. Ingen kan stemme med fullmakter.

3.3 Sameier, borettslag, institusjoner og lignende kan opptas som medlemmer. De blir å regne som én husstand. Ved deltagelse på årsmøtet må representanten ha fullmakt fra styret dersom det skal stemmes.

3.4 Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens interesser, kan av styret suspenderes til første årsmøte, da et eventuelt fortsatt medlemskap skal avgjøres.

3.5 Styret kan oppnevne æresmedlemmer.


§4 Kontingent

4.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, som innbetales til fastsatt frist.

4.2 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i innmeldingsåret, eller er skyldig kontingent for mer enn ett år, kan strykes som medlem.


§5 Årsmøte

5.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal skje skriftlig og angi dagsorden som skal behandles på årsmøtet. Møtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp i innkallingen.

5.2 Årsmøtet behandler:
- Innkalling
- Årsmelding
- Revidert regnskap
- Årsmøtet skal behandle og vedta driftsbudsjett for foreningen, fremlagt av styret.
Styret og de komiteene som har omsetning ut over administrasjon skal fremlegge budsjett
- Innkomne forslag
- Valg ifølge vedtektene

5.3 Det velges møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne årsmøteprotokollen.
Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

5.4 Styret skal bestå av minst syv medlemmer, og antallet skal være et oddetall.
Leder, nestleder, sekretær, regnskapsfører og styremedlemmer. Det skal velges to revisorer. Det skal velges en valgkomité med tre medlemmer.
Det velges en arrangementskomité med minst 4 medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv.
Styret kan oppnevne komiteer etter behov.
Styret og komiteene velges for to år av gangen. Leder, regnskapsfører og to
styremedlemmer velges i årstall som ender på partall. Nestleder, sekretær og to styremedlemmer i årstall som ender på oddetall. I valgkomiteen velges to medlemmer det første året og ett det neste. I arrangementskomiteen er halvparten på valg hvert år.
Revisorene velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

5.5 Avstemninger skal være skriftlige, hvis en av de stemmeberettigede krever det.

5.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.


§6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger de samme prosedyrer som ved årsmøtet, jfr. § 5.


§7 Medlemsmøter

7.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.


§8 Ledelse

8.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

8.2 Styret skal etter behov oppnevne komiteer eller enkeltpersoner til å løse spesielle oppgaver.

8.3 Styrets vedtak skal protokolleres.

8.4 Alle utbetalinger skal attesteres av leder og regnskapsfører før utbetaling.
Regnskapsåret går fra 1/1-31/12.

8.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.


§9 Vedtektsendringer

9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet.


§10 Oppløsning av foreningen

10.1 Beslutning om oppløsning kan bare skje når minst 2/3 av foreningens medlemmer har godkjent det. Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.
Høybråten Velforening er en direkte fortsettelse av Tschudiskogen Vel, stiftet 1926. Navneendring ble vedtatt 28. juni 1952.

AttachmentSize
Høybråten Vel - vedtekter2013.pdf61.88 KB