Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

INTERESSERT I MILJØARBEIDE?

Høybråten velforening har egen miljøkomité som arbeider med saker vedr. trafikk, parkering, utbygging/bebyggelse, grøntområder og miljø generelt. Komiteen har nå tre engasjerte medlemmer, men ønsker å bli flere. Primært ønsker vi engasjerte medlemmer som kan være med å fordele oppgaver i komiteen. Høres dette spennende ut tar du kontakt med Trude på telefon 97799531 eller på mailadresse truders@gmail.com.


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen ved
Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32 eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2017 / 2018


Styremøter 2019:
22.5 - 28.8 – 25.9 – 23.10 – 20.11

2020:
15.1 – 12.2 – 11.3


Parkkveld:
Tirsdag 4. juni 2019 kl. 18.30.

2020:
Juletrefest:

Søndag 12. januar kl. 15.00 på Vardeheim.

Årsmøte:
Onsdag 25. mars 2019 kl. 19.00 på Velhuset.

Parkkveld:
Tirsdag 9. juni 2019 kl. 18.30.


FORSLAG TIL NYE FARTSSONETILTAK I BYDEL STOVNER

Vel-Nytt har tidligere omtalt planer for trafikksikkerhetstiltak på Høybråten. Etter flere runder med gjennomgang av forslag og høringer vedtok Byråd for miljø og samferdsel den 31. mai i år saken om fartssoningstiltak i Bydel Stovner (ref. 201702740-2, Byrådens sak 16/2017). Til grunn for vurderingen ligger blant annet veiens funksjon, trafikkmengde, områdetype, bebyggelse, trafikantgrupper med mer. I saken blir det redegjort for alle forslag, høringsuttalelser fra ulike aktører, kommentarer til forslagene og til slutt vedtaket som presenteres her – for veier som ligger i delbydel Høybråten i Bydel Stovner. Vedtak presenteres etter veinavnet:

Bikuben
• Fartshump dimensjonert for
30 km/t.
• Minihump – todelt busshump alene, ensidig eller tosidig innsnevring i kombinasjon med minihump eller en minihumppute.

Bikuben sør for Høybråtenveien
• Kombinert innsnevring/fortau ved bussholdeplass.

Bjørnheimveien
• Opphøyd gangfelt dimensjonert for 40 km/t.
• Minihump – todelt busshump alene, ensidig eller tosidig innsnevring i kombinasjon med minihump eller en minihumppute.

Folkvangveien
• To fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Granliveien
• To fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Høybråtenveien
• Fartshump dimensjonert for
30 km/t.
• Fire stk. minihumper – todelt buss- hump alene, ensidig eller tosidig innsnevring i kombinasjon med mini- hump eller en minihumppute.

Høybråtenveien vest for Solbakken alle
• Kombinert innsnevring/fortau ved bussholdeplass.

Idrettsveien
• To fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Karl Andersens vei
• To stk. minihumper - todelt buss- hump alene, ensidig eller tosidig innsnevring i kombinasjon med mini- hump eller en minihumppute.

Kleiva
• Fartshump dimensjonert for 30 km/t.

Kringveien
• Tre fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Linjeveien
• Fire fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Lyngtrekket
• Fartshump dimensjonert for 30 km/t.

Nuggerudveien
• To fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

Nybyggerveien
• Fartshump dimensjonert for 30 km/t.

Skanseveien
• Fartshump dimensjonert for 30 km/t.

Starveien
• Fartshump dimensjonert for
40 km/t. (Eksisterende fartshump flyttes og etableres som et opphøyd gangfelt.) Etablering av opphøyd gangfelt i Star- veien forutsetter opparbeidelse av et kort fortausareal utenfor veibanen.

Vardeheimveien
• Minihump – todelt busshump alene, ensidig eller tosidig innsnevring i kombinasjon med minihump eller en minihumppute.

Vardeheimveien utenfor barnepark
• Kombinert innsnevring/fortau ved bussholdeplass.

Vardeheimveien ca. utenfor nr. 6
• Kombinert innsnevring/fortau ved bussholdeplass. (Eksisterende mini- hump tett ved fjernes.)

Vardeheimveien
• Kombinert innsnevring/fortau ved bussholdeplass. Nåværende holde- plasser. flyttes og er foreslått plassert ca. utenfor nr. 16/17b.

Bymiljøetaten tar forbehold om at det kan bli endringer i plasseringene ved detaljutformingen av innsnevring/ fortau ved holdeplassene. Som dere ser er det forslag om ulike tiltak ved flere av adressene. I rapport fra By- miljøetaten fra august i år står det at arbeidene i Bydel Stovner har startet og at de vil fullføres i 2018.


VARSEL OM DETALJREGULERING AV KARIHAUGVEIEN 22

Utvikling av Karihaugveien 22 må ses i sammenheng med alle øvrige planer og nasjonale strategier som eksisterer for området, slik at både Furuset, Høybråten og hele denne delen av Groruddalen kan få en god utvikling som ivaretar både bomiljø og næringsliv. Samarbeidet om arealutviklingen langs kommunegrensene må bli vesentlig bedre enn det som har vært praktisert i de senere årene.
Høybråten velforening engasjerer seg i mange reguleringsplaner eller andre viktige byggesaker som har betydning for boforhold, trafikk og andre forhold som er viktige for nærmiljøet til Høybråten. Siden Høybråten ligger på grensen mellom Oslo og Lørenskog har det medført at vi må forholde oss til to kommunale planmyndigheter, samt statlige og fylkeskommunale myndigheter. Gjentatte ganger har vi påpekt at det må være en vesentlig bedre helhetlig planlegging i grenseområdet mellom Oslo og Lørenskog. Dette er særlig viktig siden det i begge kommuner foreligger private reguleringsforslag med betydelig lokal samfunnsmessig påvirkning. Da er det verken faglig eller forvaltningsmessig korrekt bare å se på disse sakene som isolerte saker.
Plan og bygningsetaten må ta hensyn til større utbygginger i nabokommunen når de vurderer planer i denne delen av Oslo.

Forslagsstiller må gjennom sine forslag forholde seg til regelverket, vedtatte områdeplaner og nasjonale målsettinger.

Strøktilpasset bebyggelse
Utbyggingsområdet ligger i overgangen mellom blokk bebyggelsen på Furuset og enebolig bebyggelsen på Høybråten. Velforeningen mener at dette stiller andre krav til utforming av ny bebyggelse langs Granstangen enn det som fremkommer av planforslaget. Det bør ikke tillates blokkbebyggelse med flere enn 8 etasjer. Blokker på høydedraget (nærmest Karihaugveien) bør ikke være høyere enn 4 etasjer. Boliger her er imidlertid utsatt for støy over grenseverdiene. Skjerming mot trafikkstøy bør gjennomføres på annen måte enn å tillate næringsbygg i boligområder.
For øvrig bør det være en mer sammensatt type bebyggelse, f.eks. at rekkehuspregede lavblokker på 2-3 etasjer inngår.
Velforeningen mener at andelen utleie leiligheter må være mindre enn 15%. Det bør imidlertid ikke være noe restriksjoner på fremleie.

Bokvalitet
Boligene bør i hovedsak være på ett plan. Unntaket kan f.eks. være i mindre rekkehuspregede bygninger. Alle leilighetene må ha tilgang til minst 4 soltimer pr dag om sommeren.

Overvann
Det må legges til rette for lokal overvannsdisponering og etablering av flomveier.

Adkomst
Dette er en betydelig utbygging som vil generere økt persontransport. Det må derfor legges til rette for å håndtere det. Gang- og sykkelveier må etableres slik at det blir lett å komme til buss, tog eller T-bane. Andelen biler, scooter eller motorsykler på Karihaugveien til/fra dette boområdet vil øke. Karihaugveien har fått og vil gjennom andre prosjekter i området, få betydelig trafikkbelastning. Rundkjøringen ved Jerikoveien og videre inn mot sentrum er tidvis en flaskehals. Det bør derfor legges til rette for å kjøre gjennom Gransdalen slik at man kommer til Grorud stasjon og Østre Aker vei.

Vennlig hilsen Høybråten Velforening Miljøkomiteen
Villy Kolstad - Morten Nicholls

AttachmentSize
Julegrantenning plakat 2018.jpg397.29 KB