Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

Medlemmer oppfordres til å sende inn sin mailadresse til
velhuset@hoybratenvelforening.no for enklere kommunikasjon.

INTERESSERT I MILJØARBEIDE?

Høybråten velforening har egen miljøkomité som arbeider med saker vedr. trafikk, parkering, utbygging/bebyggelse, grøntområder og miljø generelt. Komiteen har nå tre engasjerte medlemmer, men ønsker å bli flere. Primært ønsker vi engasjerte medlemmer som kan være med å fordele oppgaver i komiteen. Høres dette spennende ut tar du kontakt med Trude på telefon 97799531 eller på mailadresse truders@gmail.com.


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen ved
Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32 eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2017 / 2018


Styremøter: 23.5 - 30.8 – 27.9 – 25.10 – 22.11
17.1 – 14.2 - 14.3 - 2018

Sommerdugnad i parken/stasjonsområdet:
Mandag 22. mai kl. 18.00. Fremmøte på Velhuset.

Park-kveld:
Tirsdag 13. juni 2017 kl. 18.30. Blant mange andre kommer Benedicte Adrian med Band!

Sommerfest:
21. juni.

Superrusken:
Onsdag 13. september kl. 17.30 på Velhuset.

Julebord
Fredag 1. desember

Julegrantenning:
Søndag 3.12 kl. 17.00 i parken.

Juletrefest:
Søndag 14. januar kl. 15.00 på Vardeheim.

Årsmøte:
Onsdag 21. mars 2018 kl. 19.00 på Velhuset.


FORSLAG TIL NYE FARTSSONETILTAK I BYDEL STOVNER


Vi har valgt å trekke ut de tiltakene som gjelder Høybråten

Bymiljøetaten (BYM) har utarbeidet et forslag til nye fartssoningstiltak i Bydel Stovner.

Tiltak som vurderes i den sammenheng er nye fartsdempere og innføring av lavere fartsgrenser.
Fartshumper dimensjonert for 30 km/t er svært krappe å passere for busser, brannbiler og andre store kjøretøy. For busspassasjerer som står, er i ferd med å sette eller reise seg, kan humper medføre økt fare for fallulykker. Fartshumper i veier med busser og fartsgrense 30 km/t har av den grunn de siste årene blitt dimensjonert for 40 km/t, men dette gir ofte ikke en tilstrekkelig fartsdempende effekt. Fartsdempere i form av innsnevringer gir heller ikke tilstrekkelig fartsreduserende effekt i veier med 30 km/t og begrenset trafikk. Minihump - < Ved bussholdeplasser i Bikuben, Vardeheimveien og Høybråtenveien er det ikke noe sted å vente på bussen utenfor kjørebanen. I sammenheng med fartssoningen er det derfor foreslått etablering av fortau ved disse bussholdeplassene. Fortau ved bussholdeplasser er foreslått utformet slik at det i tillegg får funksjon som fartsdempere i form av innsnevringer. Når busser stopper ved slike holdeplasser, kan ingen kjøretøy passere bussen. Tiltaket forutsetter en mindre justering av plasseringen til tre av bussholdeplasser i Vardeheimveien. Holdeplassen utenfor Høybråtenveien nr. 85 er foreslått etablert utenfor Vardeheimveien nr. 6. Holdeplassen utenfor Vardeheimveien nr. 14 er foreslått etablert utenfor Vardeheimveien 16. Holdeplassen utenfor Vardeheimveien nr. 13 er foreslått etablert utenfor Vardeheimveien 17B.

Forslag om nye fartshumper dimensjonert for 40 km/t (antall i parentes)
• Tangerudveien (3). Bussrutene 64A, 64B, 65, 361 og 363
• Tokeruddalen (2). Bussrutene 105 og N5
• Starveien
• Vestlisvingen. Bussrutene 105 og N5

Forslag om opphøyd gangfelt dimensjonert for 40 km/t
• Jorines vei. Bussrutene 64B, 65 og 67
• Starveien (eksisterende fartshump flyttes og etableres som et opphøyd gangfelt) ved
Starveien barnehage. Tiltaket forutsetter opparbeidelse av et kort fortausareal utenfor veibanen på barnehagesiden.

Forslag om tosidig innsnevring ved gangfelt
• Bjørnheimveien ved gangfelt. Bussrute 64A

Forslag om minihump (todelt busshump) eller ensidig/ tosidig innsnevring i kombinasjon med en busshump (minihumppute) (antall i parentes)
• Bikuben. Bussrute 64A
• Bjørnheimveien. Bussrute 64A.
• Fjellstuveien (3). Bussrutene 64A, 67, 361 og 363
• Høybråtenveien (3). Bussrute 64A
• Karl Andersens vei (2). Bussrute 64A
• Ruths vei. Bussrute 64B
• Stovnerveien (3) Bussrutene 64A, 67, 361 og 363
• Vardeheimveien. Bussrute 64A

Forslag til kombinert innsnevring/ høystandard bussholdeplass (Bussrute 64A)
• Bikuben, dagens holdeplasser sør for Høybråtenveien
• Høybråtenveien, dagens holdeplass vest for Solbakken alle
• Vardeheimveien, dagens holdeplass utenfor barnepark
• Vardeheimveien, holdeplass flyttes og plasseres utenfor nr. 6. Eks minihump tett ved fjernes.
• Vardeheimveien, holdeplass flyttes og plasseres utenfor nr. 16
• Vardeheimveien, holdeplass flyttes og plasseres utenfor nr. 17B

Forslag om opphøyd gangfelt dimensjonert for 30 km/t
• Fjellstuveien ved Stovnerfaret. Tiltaket forutsetter en mindre ombygging av krysset.
• Margrethe Parms vei.


Forslag om nye humper dimensjonert for 30 km/t (antall i parentes)
• Bikuben
• Folkevangveien (2)
• Granliveien (2)
• Høybråtenveien (2)
• Idrettsveien (2)
• Kringveien (3)
• Linjeveien (4)
• Lyngtrekket
• Nuggerudveien (2)
• Nybyggerveien
• Skanseveien

BYM har delegert myndighet til å fatte vedtak om en vei kan defineres som å ligge innenfor tettbygd strøk og dermed ha fartsgrense 50 km/t. Før eventuelt vedtak fattes, skal forslaget sendes på høring til bydel, politiet og Statens vegvesen. Forslag om at de strekninger i Fossumveien og Karihaugveien som nå har fartsgrense 60 km/t skal defineres til å ligge innenfor tettbygd strøk og får fartsgrense 50 km/t ble i oktober sendt på høring i en egen sak.

Det er byråd for miljø og samferdsel som har myndighet til å fatte vedtak om fysiske fartsdempende tiltak og fartsgrense lavere enn den generelle fartsgrensen. Før saken sendes til byrådsavdelingen blir saken sendt på høring til Bydel Stovner, Brann- og redningsetaten, Fellesutvalget for utrykningspersonell, Ruter AS og Oslo politidistrikt. Uttalelsene vil følge saken. Dersom det ikke mottas uttalelse innen fristen, vil dette bli vurdert som om at det ikke er bemerkninger.

Bydelen kjenner de lokale trafikkforholdene godt og er en viktig høringsinstans i fartssoningssaker. BYM ber bydelen vurdere forslagene og eventuelt foreslå endringer.

Uttalelse bes sendt til Bymiljøetaten innen 01.02.17.


VARSEL OM DETALJREGULERING AV KARIHAUGVEIEN 22

Utvikling av Karihaugveien 22 må ses i sammenheng med alle øvrige planer og nasjonale strategier som eksisterer for området, slik at både Furuset, Høybråten og hele denne delen av Groruddalen kan få en god utvikling som ivaretar både bomiljø og næringsliv. Samarbeidet om arealutviklingen langs kommunegrensene må bli vesentlig bedre enn det som har vært praktisert i de senere årene.
Høybråten velforening engasjerer seg i mange reguleringsplaner eller andre viktige byggesaker som har betydning for boforhold, trafikk og andre forhold som er viktige for nærmiljøet til Høybråten. Siden Høybråten ligger på grensen mellom Oslo og Lørenskog har det medført at vi må forholde oss til to kommunale planmyndigheter, samt statlige og fylkeskommunale myndigheter. Gjentatte ganger har vi påpekt at det må være en vesentlig bedre helhetlig planlegging i grenseområdet mellom Oslo og Lørenskog. Dette er særlig viktig siden det i begge kommuner foreligger private reguleringsforslag med betydelig lokal samfunnsmessig påvirkning. Da er det verken faglig eller forvaltningsmessig korrekt bare å se på disse sakene som isolerte saker.
Plan og bygningsetaten må ta hensyn til større utbygginger i nabokommunen når de vurderer planer i denne delen av Oslo.

Forslagsstiller må gjennom sine forslag forholde seg til regelverket, vedtatte områdeplaner og nasjonale målsettinger.

Strøktilpasset bebyggelse
Utbyggingsområdet ligger i overgangen mellom blokk bebyggelsen på Furuset og enebolig bebyggelsen på Høybråten. Velforeningen mener at dette stiller andre krav til utforming av ny bebyggelse langs Granstangen enn det som fremkommer av planforslaget. Det bør ikke tillates blokkbebyggelse med flere enn 8 etasjer. Blokker på høydedraget (nærmest Karihaugveien) bør ikke være høyere enn 4 etasjer. Boliger her er imidlertid utsatt for støy over grenseverdiene. Skjerming mot trafikkstøy bør gjennomføres på annen måte enn å tillate næringsbygg i boligområder.
For øvrig bør det være en mer sammensatt type bebyggelse, f.eks. at rekkehuspregede lavblokker på 2-3 etasjer inngår.
Velforeningen mener at andelen utleie leiligheter må være mindre enn 15%. Det bør imidlertid ikke være noe restriksjoner på fremleie.

Bokvalitet
Boligene bør i hovedsak være på ett plan. Unntaket kan f.eks. være i mindre rekkehuspregede bygninger. Alle leilighetene må ha tilgang til minst 4 soltimer pr dag om sommeren.

Overvann
Det må legges til rette for lokal overvannsdisponering og etablering av flomveier.

Adkomst
Dette er en betydelig utbygging som vil generere økt persontransport. Det må derfor legges til rette for å håndtere det. Gang- og sykkelveier må etableres slik at det blir lett å komme til buss, tog eller T-bane. Andelen biler, scooter eller motorsykler på Karihaugveien til/fra dette boområdet vil øke. Karihaugveien har fått og vil gjennom andre prosjekter i området, få betydelig trafikkbelastning. Rundkjøringen ved Jerikoveien og videre inn mot sentrum er tidvis en flaskehals. Det bør derfor legges til rette for å kjøre gjennom Gransdalen slik at man kommer til Grorud stasjon og Østre Aker vei.

Vennlig hilsen Høybråten Velforening Miljøkomiteen
Villy Kolstad - Morten Nicholls

Les mer...

Velhuset

Dåp - Konfirmasjon - Bryllup - en vanlig fest eller et møte. Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møter.

Det er plass til max 40 personer.

Kontakt Gunn Østli
Tlf: 900 61 060
velhuset@hoybratenvelforening.no

Les mer...