Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Styrests årsberetning for år 2013

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden:

 • Leder: Villy Kolstad (1986-1995) (2002)
 • Nestleder: Ronny Maasø (2007)
 • Regnskapsfører: Harald Henriksen (2013)
 • Sekretær: Anne Jenner (2012)
  • Styremedlemer:
  • Lise Alstedt (2000)
  • Ole K. Ensrud (2008)
  • Tore Grue (2012)
  • Hege Sorkness (2013)
  • Kåre Østli (2013)

  Høybråten Velforening hadde 441 husstandsmedlemmer pr 31.12.2013.

  Innmeldte i 2013 var 17 stk
  Utmeldte i 2013 var 2 stk

  Velforeningen har medlemskap i Alnaelvas Venner, Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), Groruddalen Miljøforum og Vellenes fellesorganisasjon.

  Velforeningens styre representerer med 1 representant i styret for Høybråten frivillighetssentral, Seniorforum Høybråten og styret for KUV samt Groruddalen miljøforum.

  Utleieavtaler er inngått med følgende:
  Lions Club Høybråten leier i Velhuset
  Natteravnene på Høybråten disponerer rom i parken
  Orkester Mad B v/Bjørn Skauge leier i Velhuset
  Høybråten Frivillighetssentral leier i Velhuset
  Høybråten BBKK har sagt opp sin leieavtale med virkning fra 1.juni 2013.

  Styrets arbeid:
  Det er i perioden avholdt 9 styremøter, 1 samarbeidsmøte med valgkomiteen og 1 samarbeidsmøte med Stovner Bydelsutvalgs arbeidsutvalg.
  Deltatt på møte i Groruddalens miljøforums årsmøte
  Deltatt på møte i Kontraktutvalget for velforeninger i Oslo
  Temamøte Stovner Bydelsutvalgs arbeidsutvalg med innlegg av Morten Nicholls fra Miljøkomiteen.

  Det er behandlet ca 40 saker på styremøtene i 2013.

  Støtte mottatt fra:
  Bydel Stovner kr. 2500 til julegrantenning
  Bydel Stovner kr. 2500 til parkkveld
  Lions Club Høybråten kr. 1000 til gevinster på parkkvelden
  Lions Club Høybråten kr. 6000 til julegrantenning
  Losje Håkon kr. 2000 til julegrantenning
  Oslo kommune kr. 3000 til Superrusken
  Bydel Stovner kr. 14000 til gressklipping i parken
  Bydel Stovner kr. 5000 til islegging i parken        
  Grasrotandelen, Norsk Tipping kr. 6534

  Representasjon / overrekkelser:

  • Super Rusken arrangement i Rådhuset, representanter for Velforeningen var Hege Sorkness og Anne Jenner.
  • Styret har gitt en oppmerksomhet til Ragnar Torgersen, 70 år,
  • Anne Lise Haanes, 70 år og Åse Sommers bortgang.
  • 17.mai korpset har mottatt et bidrag fra Velforeningen.

  De viktigste sakene i 2013:

  • Park-kveld 11.juni
  • Ruskenaksjon 6.mai og Superrusken 16.oktober
  • Utgitt 2 utgaver av Vel-Nytt, mai og oktober
  • Oppslagstavle i parken ferdigstilt oktober 2013
  • Videreføring av dugnadsarbeidet i parken
  • Juletrebelysning
  • Utbedringer Linjebakken
  • Trafikale problemer
  • Markedsføringsaktiviteter
  • Prosjektering av byste av Anton Tschudi

  Velhuset:
  Styret har tegnet ny kontrakt med Rom Eiendom for leie av Velhuset. Den nye kontrakten gjelder ut 2016. Diverse vedlikeholdsarbeider er også utført på Velhuset. Det er nye vinduer, kjellerdør og nye låser. Arbeidet er utført og bekostet av ROM eiendom.
  Velhuset har vært utleid 29 ganger i 2013.

  Parken:
  Utført gressklipping på dugnad
  Utført søppelplukking og vedlikehold på dugnad
  Utført islegging på dugnad
  Fjernet tagging
  Snøbrøyting av skøytebanen er utført av Stovner Bydel og av Vellets medlemmer på dugnad.

  Trafikale problemer:

  • Bjørnheimveien. Styret har etter oppfordring fra medlemmer sendt søknad til Bymiljøetaten om etablering av fartshumper i veien.
  • Linjeveien. Styret har etter oppfordring fra medlemmer sendt brev til Bymiljøetaten vedr trafikale problemer i Linjeveien pga smal vei kombinert med gateparkering.
  • Støyskjerm Karl Andersensvei og E6. Statens vegvesen har signalisert at det kommer penger til dette prosjektet i 2014.
  • Gangvei mellom Linjeveien og Bjerkeliveien. Overhengende busker som var til sjenanse for passerende pga at de hang ut i gangveien og tok stor plass er klippet ned.
  • Linjebakken ferdigstilt. Veien er oppgradert i bredde, mindre bratt på toppen og det er satt opp solid gjerde mot skråning. Dette skaper større trafikksikkerhet for skoleelever og andre som ferdes til fots i veien. Det er oppført nytt gjerde langs Linjeveien, og det er sperret med kjetting for å hindre parkering på grøntområde. Dette medfører at snarveien mellom Linjeveien og Linjebakken er borte. Styret har i tett samarbeid med entreprenør flere ganger fått reparert gjerdet etter at det er klippet hull i det for å kunne benytte den gamle stien.

  Markedsføringsaktiviteter:
  Boken om Høybråten ”Lenge det gikk”, utsolgt.
  Velforeningens hjemmesider er oppdatert og inneholder informasjon om vellets aktiviteter samt en opplisting av pågående bygge- saker. Via hjemmesiden kommer også en del nye medlemmer.
  Velforeningen har i 2013 diskutert og lagt planer for en Facebook side. Siden skal være åpen for alle å ”like”. Her vil styret legge ut relevant informasjon om arrangementer og annen medlemsinformasjon.

  Prosjektering av byste av Anton Tschudi:
  Høybråten Velforening ønsker å hedre Anton Tschudi for at han ga folk mulighet til å bosette seg på Høybråten. Han var en sentral person i forbindelse med opprettelsen og formgivningen av stedet, og Høybråten fremstår i dag som et godt og innbydende boligområde i Groruddalen.
  Styret har engasjert kunstner Svein Tore Kleppan til å utforme bysten. Avdukning er planlagt til Parkkvelden 3.juni 2014.

  Vel-Nytt:
  Vel-Nytts redaksjonskomité består av (Lise Alstedt, Tore Grue, Arild Rognlien, Frøydis Cederkvist Stenerud, Ragnar Torgersen og Dag Oskar Jensen (leder)). Komitémedlemmene viser stort engasjement, og samarbeidet i komiteen fungerer meget bra.

  Vel-Nytt har inngått et samarbeid med HSIL. Idrettslaget har egne sider i Vel-Nytt.
  Forsiden på Vel-Nytt er standardisert slik at det kun er bilde som byttes ut ved nye utgivelser.

  Vel-Nytt har mye lokalt stoff. Bladet holder høy kvalitet og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra beboere på og utenfor Høybråten. Bladet utgis foreløpig i 2 ganger pr år. Flere medlemmer ønsker å opprettholde sitt medlemskap for å få Vel-Nytt selv om de har flyttet ut av regionen. Vel-Nytt deles også ut til skolen, sykehjemmet, legekontoret, butikker, Stovner Bydel etc.

  Arrangementkomiteen:
  Det ble avholdt 6 møter i komiteen i 2013. I forbindelse med møtene ble det gjort forberedelser til juletrefest, pakkveld og julegrantenning.

  • Juletrefest ble som vanlig arrangert på Vardeheim.
  • Parkkvelden ble arrangert andre tirsdagen i juni. Fin underholdning med lokale og eksterne artister. Stands fra forskjellige lokale foreninger.
  • Tenning av julegrana ble gjennomført i Høybråten parken. Veldig bra fremmøte. Nissen ankom også i år med hest og slede. Det ble pakket 400 nisseposer til barna.

  Miljøkomiteen:
  Miljøkomiteen har primært bestått av Hege Thorvaldsen og Morten Nicholls.
  Miljøsaker – oppføring av nye boliger:

  I. Fredheimveien 20c og 21
  Fredheimveien 20c. Oppføring av enebolig i to etasjer med sokkeletasje, opparbeidelse av ny avkjørsel. Igangsettingstillatelse gitt juli 2013.
  Status: under oppføring.
   
  Fredheimveien 21. Foreslått oppføring av 2 nye eneboliger. Rammesøknad innsendt august 2013. Byggesaken krever byantikvarens uttalelse da eksisterende bolig er oppført på Byantikvarens Gule liste og har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.
  Byantikvarens uttalelse gitt 22.01.14. Konklusjon: Med hensyn til verneverdiene fraråder Byantikvaren forslaget slik det foreligger. De mener likevel det er potensial for utvikling samtidig som verneinteressene kan ivaretas tilfredsstillende måte. De råder til at det kun oppføres en ny boenhet på eiendommen og at et nybygg reduseres i størrelse og i større grad tilpasser seg moderhuset og bevarer eiendommens grønne preg.

  II. Bekkevollveien 1
  Oppføring av 5 like eneboliger på samme eiendom. Rammetillatelse gitt mai 2013. Innsendte klager på rammetillatelse har blitt behandlet av fylkesmannen, men ikke ført fram. Igangsettingstillatelse gitt for hele tiltaket, februar 2014.

  III. Høybråtenveien 52
  Eksisterende trevilla i 1 ½ etasje med loft og kjeller er godkjent revet juni 2013. Entreprenørbygg Eiendom AS planlegger oppføring av 14 nye eneboliger på eiendommen, ca 5043 m2 netto tomt.  Utbyggingen krever bebyggelsesplan. Informasjons- / dialog møte avholdt 13.11.13, på 4H gården, hvor utbygger og arkitekter informerte om sine planer.
  Oppstarts møte er avholdt med PBE oktober 2013. Innspill og bemerkninger foreligger fra Bydel Stovner, naboer og Brann- og redningsetaten. Planforslag for eiendommen er under utarbeidelse og vil bli innsendt innenfor kort tid.

  IV. Bikuben 5 a-d og Myrdalsveien 6
  Det er sendt inn søknad om rammetillatelse for Bikuben 5 og Myrdalsveien 6. Planen tar utgangspunkt i å slå sammen flere tomter til totalt 2511 m2. Et område som antagelig normalt kan være egnet for inntil 4 boliger. Den planlagte utbyggingen består imidlertid av 3 stk massive bygningskropper med 3 bo-enheter i hver.
  Prosjektet fremstår ikke som en småhusbebyggelse, men som en borettslagspreget blokk-
  bebyggelse der deler av adkomsten skjer via en smal gangvei foran 2 av blokkene. I tillegg vil
  all adkomst gå forbi den 3.dje blokken. Prosjektet har også et underjordisk parkeringsanlegg.
  Høybråten velforeningen har uttalt seg til saken og konkluderer med at prosjektet må revurderes.
  Saken ligger fortsatt til behandling hos plan og bygningsetaten.

  Høybråten Velforening hadde i 2013 følgende komiteer bestående av:

  Huskomité:

  • Leder: Rune Klarholm
  • Kari Grundt Hansen
  • Roger Nilsen

  Miljøkomité:

  • Leder: Hege Thorvaldsen
  • Morten Nicholls
  • Fra styret: Hege Sorkness

  Arrangementskomité:

  • Leder: Winnie Kolstad
  • Liv Runi Skoglund
  • Grete Andersen
  • Liv Circhirillo
  • Sauveur Circhirillo
  • Tordis Ferner
  • Fra styret: Ole Kristian Ensrud

  Distribusjonskomité:

  • Leder: Ronny Maasø

  Redaksjonskomité:

  • Leder: Dag Oskar Jensen
  • Arild Rognlien
  • Ragnar Torgersen
  • Lise Alstedt
  • Frøydis C. Stenerud
  • Fra styret: Tore Grue

  Valgkomité:

  • Leder: Ragnar Torgersen
  • Bjørg Kluge
  • Rune Klarholm

  Utleie: Lise Alstedt

  IT ansvarlig: Hans-Petter Fjeld

  Revisor:

  • Liv Bøgseth
  • Berit Gerd Halvorsen

  Frivillighetssentralen:
  Leder: Jan-Henrik Haga

  Vellet har i 2013 med arrangementskomitéens innsats gjennomført følgende arrangementer:
  Parkkveld, sommeravslutning for styret og komiteene, julegrantenning i parken, juletrefest på Vardeheim og julebord for foreningens styre- og komitémedlemmer.
  Nok et år hvor alle komiteene har utført mye bra arbeid. Styret takker alle for en flott innsats og et godt bidrag for miljøet på Høybråten også i 2013.

  31.12.2013
  For Høybråten Velforening
  Villy Kolstad
  Leder

AttachmentSize
Styrets årsberetning 2013.pdf47.39 KB