Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

ÅRSBERETNING 2008 FOR MILJØKOMITEEN

Miljøkomiteens oppgaver er å ta opp og følge med i saker som gjelder det fysiske miljøet på Høybråten og i Høybråtens nærområder. Komiteen har eksistert siden våren 1997. Komiteen er oppnevnt av styret. I 2008 har komiteen bestått av Ragnar Torgersen (leder), Morten Nicholls, Arne Jorde, Trine Husøy (til sommeren), Signy Svendsen (tilbake etter en lengre pause) og Arne Holen (fra høsten). Arild Hammer er medlem, men var ikke aktiv i 2008. Det har vært avholdt 5 møter. Kontakten mellom medlemmene i komiteen har i økende grad skjedd via e-post. Mye tid går med til å følge med i statlige og kommunale planer og vedtak.

Trafikksaker

Miljøkomiteen fikk i 2006 gjennomført en faglig utredning av trafikksituasjonen i Bergtunveien. Samferdselsetaten har uttrykt en positiv holdning til å finansiere fortau innenfor rammen av Aksjon skolevei. Etaten har utarbeidet konkrete planer for utbygging på skolesiden, men forslaget nådde ikke opp i etatens budsjett for 2008. Fortauet kommer forhåpentligvis i 2009. Hafslund er kontaktet av miljøkomiteen med sikte på å få ledningsnettet lagt i bakken.

Samferdselsetaten avslo i 2007 søknad om fortau fra Linjeveien ned til Høybråten stasjon under henvisning til at biltrafikken er for liten!! Linjebakken er regulert som gangvei. Etter innspill fra miljøkomiteen har bydelsutvalget satt fortau i Linjebakken på listen over prioriterte tiltak i Groruddalssatsingen.

Miljøkomiteen sendte i 2007 brev til Oslo Politidistrikt om parkeringsrestriksjoner i Folkvangveien ut mot Karihaugveien. Vår klage på avslag om skilt ble i år avvist av politiet. Vi har sendt brev med spørsmål om politiets retningslinjer for bruk av parkeringsskilt.

Miljøkomiteen har lenge arbeidet for å få utarbeidet en trafikkanalyse for Høybråten og Gamle Stovner for å belyse framtidige problemer med gjennomkjøring. I forbindelse med kommunedelplanen for Skårerødegården (se eget punkt) i Lørenskog har byrådsavdeling for byutvikling/Samferdselsetaten i Oslo fremmet krav om ny trafikkanalyse, blant annet for å få vurdert trafikkonsekvenser for Høybråten og Gamle Stovner. Dette kom som et resultat av befaringen i grenseområdet (se eget punkt).

Miljøkomiteen har oppnevnt en egen komite for å arbeide for miljølokk over E6 helt fram til bygrensa. Komiteen har hatt ett møte i år. Muligheten for lokk er meget liten. Beregninger av støy fra E6 ved Starveien borettslag viser at innendørs støy ligger under grenseverdien på 42desibel. Statens Vegvesen vil derfor ikke gjennomføre tiltak. Det blir heller ikke gjennomført tiltak mot økt støy fra E6 på Høybråten.

Vi deltok på åpent møte om reguleringsplan for sykkelvei fra Grorud til Lørenskog stasjon. Denne skal gå langs jernbanelinjen på Høybråten. Forhåpentligvis realiseres deler av sykkelveien i 2009.

Tungtransportplan for Groruddalen er under utarbeidelse. Miljøkomiteen er særlig opptatt av situasjonen i Karihaugveien.

Regulerings- og utbyggingssaker på Høybråten

Miljøkomiteen har over mange år uttalt seg i utbyggingssaker på Høybråten. Sakene er omtalt i tidligere årsberetninger. Bystyret har vedtatt reguleringsbestemmelser for ytre by (småhusplanen) som er mer restriktive. I 2008 har vi arbeidet med følgende saker:

Den kommunale tomta i Bjørnheimveien ble solgt for noen år siden. Denne ble senere delt; Bjørnheimveien nr. 14 og nr. 16 Miljøkomiteen har uttalt seg negativt til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for næringsbygget i nr. 16. Eier ønsket utbygging til lager. Vi har uttalt oss om forslag til utbygging av boliger i nr. 14. Vi har videre uttalt oss om planer for Folkvangveien 6, Linjeveien 62b og Fredheimveien 21.Vi har også vurdert flere andre utbyggingsplaner uten å sende inn høringsuttalelse. Vi følger spesielt med på Karihaugveien 89 og på Starveien 35 (riggtomta). For deler av Starveien 35 ble det annonsert et forslag om endret utbygging til lager. Vi sendte brev.

Etter at utbyggingen av Høybråten skole ble avsluttet, er tomta ved siden av skolen ryddet av Skanska. Miljøkomiteen har skrevet til Undervisningsbygg for å få tomta omregulert fra bolig til friområde. Svaret var at Utdanningsetaten v/skolen har leieavtale i 25 år. Miljøkomiteen er ikke tilfreds med svaret.

Miljøkomiteen har sett på kart over grønnstruktur i forbindelse med varsel om oppstart av kommunedelplan for grønnstruktur i bydel Stovner. Det vil over tid bli færre grøntområder på Høybråten.

Utbyggingssaker i grenseområdet/i Høybråtens nærområde

Mye av arbeidet har bestått i å følge med på planer som Lørenskog kommune fremmer, samt å ha kontakt med bydel Stovner om disse planene.

Postens utbygging på Robsrudjordet; Østlandsterminalen, går sin gang. Miljøkomiteen har blitt varslet fra beboer i Nuggerudveien om store støyproblemer underveis.

Den lenge varslede kommunedelplanen for Skårerødegården i Lørenskog ble lagt fram i år. Vi viser til Vel-Nytt nr. 2-2008 som har en bred omtale av planen. Spørsmålet om utvidelse av jernbaneundergangen og av Lørenskogveien opp til Østre Aker vei er av de store uløste sakene. Miljøkomiteen har engasjert seg mye. Vi har innledet på to folkemøter i Lørenskog for å fremme Høybråtens interesser og synspunkter og deltar i en referansegruppe sammen med berørte velforeninger i Lørenskog. Rett før jul ble det varslet en egen reguleringsplan for deler av boligutbyggingen, og Lørenskog kommune varslet separat reguleringsplan for ”limtomta” til ny skole. Vi uttrykte skepsis til varslene om disse planene, siden den overordnede kommunedelplanen ikke er vedtatt.

I reguleringsplan for Karihaugveien 100 på Oslo-siden (NorCargo holder til her) foreslås 50.000 m2 med kontor og butikker i fem etasjer og et hotell på åtte etasjer. Velforeningen uttalte seg i mot denne utbyggingen. Vi fryktet økt trafikk og mente at det måtte tas en ”time-out”, inntil man så konsekvensene av alle utbyggingene som var i gang. Lørenskog kommune leverte innsigelse mot utbyggingen i Karihaugveien 100. Vi har fremmet forslag om miljøprioritert gjennomkjøring for Høybråtendelen av Karihaugveien. Reguleringsplanen ble imidlertid fremmet av byrådet i høst med små endringer etter høringsrunden. Planen behandles av bystyret i 2009.

Høsten 2006 varslet Miljøverndepartementet et initiativ for en mer samordnet arealbruk og plan for kollektivbetjenning i grenseområdet. Lite har skjedd. Miljøkomiteen har lenge vært meget skeptisk til den manglende helheten i utbyggingene i grenseområdet mellom Høybråten og Lørenskog. I 2008 ble det varslet nye planer (bl.a. Skårerødegården). Miljøkomiteen tok sist høst initiativet til en befaring for å få berørte parter på Oslosiden mer aktive. Følgende parter deltok på befaringen med minibuss: Byrådssekretær og byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten, Statens Vegvesen Oslo, bydelsutvalget på Stovner og Akers avis Groruddalen. Befaringen var meget vellykket. Oslo kommune v/byråden for byutvikling har nå tatt initiativ til et nærmere samarbeid med Lørenskog kommune.

Det er fremmet forslag om utvidelse av eiendommen i Karihaugveien 102 på Oslosiden. Eier ønsket å overta offentlig grunn fra turveien og fra området ned mot Ellingsrudelva. Begrunnelsen var at trailere trengte større plass for å snu. Miljøkomiteen avga høringsuttalelse imot dette. Det samme gjorde flere offentlige instanser.

Groruddalssatsingen
Bystyret har vedtatt en helhetlig plan for Groruddalen med hovedvekt på trafikk og samferdsel, miljø, grøntarealer osv. Fra 2007 og i 10 år framover blir det avsatt egne midler til den såkalte Groruddalssatsingen. Miljøkomiteen følger med om det finnes muligheter for tiltaksmidler til Høybråten.

Diverse

Vi har via bydel Stovner etterlyst den varslede nye forskriften for flytraseer over Groruddalen. Luftfartstilsynet viser til at saken ligger i Samferdselsdepartementet. Der har forslaget ligget i 2-3 år!

Velforeningen har et godt samarbeid med bydel Stovner. Miljøkomiteen har sammen med styret deltatt på fellesmøter mellom velene og arbeidsutvalget i bydel Stovner. Velforeningen er medlem av Alnaelvas Venner. Miljøkomiteen har deltatt på årsmøtet i Groruddalen miljøforum og på fellesmøter for velene i regi av Groruddalen miljøforum..

En del av brevene som miljøkomiteen har sendt i år, ligger på velforeningens nettside under Aktuelt. Vi har levert stoff til de to nummerne av Vel-Nytt som utkom i 2008.