Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

ÅRSBERETNING 2007 FOR MILJØKOMITEEN

Miljøkomiteens oppgaver er å ta opp og følge med i saker som gjelder det fysiske miljøet på Høybråten og i Høybråtens nærområder. Komiteen har eksistert siden våren 1997. Komiteen er oppnevnt av styret. I 2007 har komiteen bestått av Ragnar Torgersen (leder), Morten Nicholls, Trine Husøy, Arne Jorde og Arild Hammer. Det har vært avholdt 8 møter. Arbeidet i 2007 har vært noe roligere enn i 2006, hvor Postens planer på Robsrud preget arbeidet i lang tid.

Trafikksaker

Miljøkomiteen har fått gjennomført en faglig utredning av trafikksituasjonen i Bergtunveien, og forslagene til tiltak med fortau ble godt mottatt på et beboermøte i 2006. Samferdselsetaten har uttrykt en positiv holdning til å finansiere fortau, trolig i 2008. Etaten har gjennomført planlegging i år.

Fortauet i Olsebakken har hatt for lav kant. Om vinteren skled biler inn på fortauet. Etter henvendelse fra miljøkomiteen har Samferdselsetaten i 2007 utbedret fortauet, forhøyet fortauskanten til normal standard og laget nytt gjerde. Velforeningen vil bekoste ny benk midt i Olsebakken.

Planene for sykkelveier langs jernbanelinjen og langs Karihaugveien ble godkjent i år. Vi har uttalt oss positivt. Forhåpentligvis ferdigstilles sykkelveiene i 2008.

Miljøkomiteen mottok høsten 2006 henvendelse fra Veilaget Linjebakken om utvidelse av bakken fra Linjeveien ned til Høybråten stasjon. Samferdselsetaten har i år avslått søknaden om fortau under henvisning til at biltrafikken er for liten. Vi vil fortsette å følge opp denne saken. Vi har også sendt henvendelse for å få en bedre brøyting i Linjebakken.

Miljøkomiteen registrerer at det blir flere parkerte biler på veiene. Spørsmålet om parkeringsrestriksjoner på de sentrale veiene aktualiseres. Vi har sendt brev til Oslo Politidistrikt om parkeringsrestriksjoner i Folkvangveien ut mot Karihaugveien. Dette ble avslått. Saken følges opp via bydel Stover. Vi søkte om fotgjengerovergang over Folkvangveien ved Høybråtenveien, men Samferdselsetaten avviste dette av faglige grunner.

Velforeningen søkte høsten 2006 om midler til å utarbeide en trafikkanalyse for Høybråten og Gamle Stovner. Hensikten var å finne ut hvilke tiltak som kan settes i gang for å begrense de negative virkningene av gjennomkjøring. Velforeningen har mottatt brev fra Starveien borettslag om stengning av Starveien på grunn av den økte trafikkbelastningen. Søknaden om trafikkanalyse ble avslått av bydel Stovner og har heller ikke blitt prioritert i Groruddalssatsingen i 2007. Problemene med økt gjennomkjøring vil bli fulgt opp.

Det er oppnevnt en egen komite for å arbeide for miljølokk over E6 helt fram til bygrensa. Her sitter en representant fra borettslagene i Starveien og Karl Andersens vei og en fra Kleiva i tillegg til miljøkomiteen. Komiteen hadde møter våren 2007. Forslag om midler til lokk over deler av E6 ligger inne i sluttfasen av Oslopakke 3. Komiteen tror muligheten for lokk er liten.

Regulerings- og utbyggingssaker på Høybråten

Miljøkomiteen har over mange år uttalt seg i utbyggingssaker på Høybråten. Sakene er omtalt i tidligere årsberetninger. Bystyret har vedtatt reguleringsbestemmelser for ytre by (småhusplanen) som er mer restriktive. I 2007 har vi arbeidet med følgende saker:

Den kommunale tomta i Bjørnheimveien 16 (ved Skanseveien) ble solgt for tre år siden. Her følger vi med, men det er foreløpig ikke kommet varsel om utbygging. Vi har uttalt oss om reviderte planer for Folkvangveien 6, om utbygging i Bekkevollvn. 4b/c og mulig utbygging i Idrettsvn.18. Boligplanene for Tangerud syd ble stoppet av bystyret, og det er mulig at det på sikt kommer næringsvirksomhet her.

Utbyggingssaker i Høybråtens nærområde

Mye av arbeidet består i å følge med på planer og forslag som Lørenskog kommune fremmer, samt ha kontakt med bydel Stovner om disse planene. Velforeningen avga høringsuttalelse i januar til Lørenskog kommunes langsiktige kommuneplan. Vi følger også godt med på planer og forslag til utbygginger i Groruddalen.

Postens utbygging på Robsrudjordet; Østlandsterminalen, ble vedtatt i 2006 av et flertall i kommunestyret på Lørenskog etter sterke protester og en omfattende underskriftskampanje. Miljøkomiteen deltok aktivt i dette arbeidet. I år har Posten startet utbyggingen av anlegget og av veisystemet inn til terminalen. Miljøkomiteen følger med. Vi har kontakt med beboere i Nuggerudveien.

Kommunedelplanen for Skårerødegården i Lørenskog var varslet i 2007, men denne er utsatt. Spørsmålet om utvidelse av jernbaneundergangen og av Lørenskogveien opp til E6 er uløst. Solheimveien 4 er utbygd og i Solheimveien 10,18-20 (El-kjøp) på Lørenskogsiden er utbygging i gang. Begge planene ble vedtatt under henvisning til at den økte trafikken var marginal.

Vi har uttalt oss om etablering av varmesentral på Robsrud i nærheten av Coca Cola-anlegget.

Forslag til reguleringsplan for Karihaugveien 100 (NorCargo holder til her) ble lagt fram i høst. Det planlegges 50.000 m2 med kontor og butikker i fem etasjer og et hotell på åtte etasjer. Det foreslås en ny utkjøring til Karihaugveien. Velforeningen har uttalt seg klart i mot denne utbyggingen. Vi frykter økt trafikk og mener at det nå må tas en ”time-out”, inntil man ser konsekvensene av alle utbyggingene som allerede er i gang, ikke minst Postens Østlandsterminal. Bydel Stovner har også uttalt seg imot, og Lørenskog kommune har levert en innsigelse mot utbyggingen i Karihaugveien 100. Dette siste var overraskende, når man ser hva den kommunen selv har tillatt av utbygginger. Men innsigelsen har den meget positive virkningen at behandlingen av reguleringsplanen blir vesentlig utsatt i tid.

Høsten 2006 avviste Miljøverndepartementet innsigelsen fra Oslo kommune til Postens utbygging. De varslet et initiativ for en mer samordnet arealbruk og plan for kollektivbetjenning i grenseområdet. Det var positivt. Miljøkomiteen har lenge vært meget skeptisk til den manglende helheten i utbyggingene i grenseområdet mellom Høybråten og Lørenskog. Det er nå varslet et planinitiativ fra Lørenskog kommunes side om dette temaet. Bydel Stovner er meget positiv til dette, mens byrådet og Plan-og bygningsetaten i Oslo kommune foreløpig er helt passive. Intet konkret skjedde i 2007.

Groruddalssatsingen
Bystyret har for en tid siden vedtatt en helhetlig plan for Groruddalen med hovedvekt på trafikk og samferdsel, miljø, grøntarealer osv. Fra 2007 og i 10 år framover blir det avsatt egne midler til den såkalte Groruddalssatsingen; et spleiselag mellom Oslo kommune og staten som til dels prioriterer andre tiltak enn i Helhetlig plan. Miljøkomiteen følger med om det finnes muligheter for midler til Høybråten.

Diverse

Et planlagt besøk av byrådsleder og eventuelt miljøbyråd i sommer ble avlyst. Miljøkomiteen vil ta nytt initiativ til et besøk med tilhørende befaring på Høybråten og aktuelle nærområder.

Vi vurderte et forslag om omlasting av gass fra tankbiler i Starveien 35 (riggtomta). Vi har via bydel Stovner etterlyst den varslede nye forskriften for flytraseer over Groruddalen.

Velforeningen har et godt samarbeid med bydel Stovner. Miljøkomiteen har sammen med styret deltatt på fellesmøter mellom velene og arbeidsutvalget i bydel Stovner. Velforeningen er medlem av Alnaelvas Venner. Miljøkomiteen har deltatt på årsmøtet i Groruddalen miljøforum og på fellesmøter for velene i regi av Groruddalen miljøforum..

Vi har levert stoff til de to nummerne av Vel-Nytt som utkom i 2007, blant annet om klipping av hekker og bevaring av trær.