Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

ÅRSBERETNING 2010 FOR MILJØKOMITEEN

Miljøkomiteens oppgaver er å ta opp og følge med i saker som gjelder det fysiske miljøet på Høybråten og i Høybråtens nærområder. Komiteen har eksistert siden våren 1997. Komiteen er oppnevnt av styret. I 2010 har komiteen bestått av Ragnar Torgersen (leder), Morten Nicholls, Arne Jorde, Signy Svendsen (flyttet i juni) og Hege Thorvaldsen. Det har vært avholdt 5 møter. Mer av kontakten mellom medlemmene i komiteen har skjedd via e-post.

Trafikksaker
Miljøkomiteen fikk i 2006 gjennomført en faglig utredning av trafikksituasjonen i Bergtunveien ved skolen. I 2009 kom det fortau finansiert med Groruddalsmidler. I år har veien blitt asfaltert. Ellers har innsatsen i år dreid seg om å få ytterligere parkering-forbudt-skilt. Politiet vedtok å sette opp slike skilt i deler av veien. Etter mange års innsats er nå trafikksituasjonen for skolebarna vesentlig forbedret.

Linjebakken ned til Høybråten stasjon er regulert som gangvei, men brukes som kjørevei. Etter et tidligere innspill fra miljøkomiteen har bydelsutvalget satt fortau/utvidelse i Linjebakken på listen over prioriterte tiltak i Groruddalssatsingen 2010. I høst fikk Samferdselsetaten forprosjektmidler og startet utredningsarbeidet.

Miljøkomiteen har fortsatt arbeidet med å få til utbedring/skifting av støyskjermene langs E6. Statens vegvesen skal ifølge opplysninger ha reparert støyskjerm og voll ved Øvre Høybråten borettslag og i nærheten av Kleiva.

Miljøkomiteen har i samarbeid med Starveien borettslag fått foretatt automatisk trafikktelling med radar for å kartlegge trafikken ut og inn av Høybråten. Tellepunktene har vært ved Høybråtenveien 110 og 122, ved Starveien 3 og på Stovnerbrua ved Stovnerveien 1-2. Tellingene ble foretatt første gang i november 2009 og ble gjentatt i november i år. Hensikten er å få tellinger årlig for å se om gjennomkjøringen øker.

Regulerings- og utbyggingssaker på Høybråten
Miljøkomiteen har over mange år uttalt seg i utbyggingssaker på Høybråten. Sakene er omtalt i tidligere årsberetninger. I 2010 har vi arbeidet med følgende saker:

Den kommunale tomta i Bjørnheimveien nærmest Karihaugveien ble solgt for flere år siden. Tomta ble senere delt i to. Vi gikk imot forslag om regulering til 6-etasjers næringsbygg for tomta nærmest Karihaugveien. I år har vi uttalt oss om alternativ støyskjerming for de 12 boligene på den andre tomta. Støyen ser ut til å bli for høy på denne boligtomta. Plan- og bygningsetaten skal fatte avgjørelse om denne boligutbyggingen i 2011.

Vi har uttalt oss om planer for Fredheimveien 21 i 2009, og Byantikvaren har i år engasjert seg for bevaring av det gamle huset. Vi har vurdert andre planer uten å sende inn høringsuttalelse, bl.a. om Karihaugveien 22, om tomt til religionsformål i Eneboveien og om planinitiativet for Starveien 35 (riggtomta). Reguleringsstatus for nabotomta til Høybråten skole ble ikke avklart i år. Vi har registrert at det er aktuelt å åpne det gamle bekkeløpet for Julsbergbekken. Vi bisto naboene til Eneboveien 18-20 i en utbyggingssak om ulovlige brakkerigger. Saken ble stoppet av Plan- og bygningsetaten.

Utbyggingssaker i grenseområdet/i Høybråtens nærområde
Naboene i Nuggerudveien/Ellingsrudveien har sammen med miljøkomiteen klaget på lysforurensning fra Postens Østlandsterminal. Posten avslo å gjøre noe med problemet. Vi klaget til helsetjenesten i Lørenskog kommune, men lysforurensningen ble av denne ikke oppfattet som helseskadelig. Dette avslaget ble klaget videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men vi fikk ikke medhold her.

Kommunedelplanen for Ødegården (tidligere Skårerødegården) i Lørenskog ble vedtatt i høst. Miljøkomiteen har tidligere uttalt seg om planen. Vi var i år i fellesmøte med Lørenskog kommune sammen med andre berørte velforeninger.

Miljøkomiteen har fulgt med på om det kommer endringer for eiendommene Karihaugveien 89, Karihaugveien 100 og Karihaugveien 102. Vi skrev artikler i Vel-Nytt om Planprogrammet for klimaeffektiv byutvikling på Furuset og om flomsonekart for Ellingsrudelva. Vi følger med på utviklingen av den nye sykkelveien som nå bygges langs Karihaugveien. Vi har tidligere uttalt oss om planer for sykkelvei fra Lørenskog til Grorud, som muligens kommer i 2011. Vi har merket oss at Akershus fylkeskommune har laget en utredning om T-bane til Ahus og om sammenkobling mellom Stovnerbanen og Furusetbanen i grenseområdet mot Lørenskog.

Diverse
Velforeningen har et meget godt samarbeid med bydel Stovner. Miljøkomiteen har kommet med forslag til tiltak innenfor Groruddalssatsingen på områdene Miljøvennlig transport og Grøntområder. Miljøkomiteen har sammen med styret deltatt på fellesmøter mellom velene og arbeidsutvalget i bydel Stovner. Vi har deltatt på årsmøtet i Groruddalen miljøforum og på fellesmøte for velene i regi av Groruddalen miljøforum. Vi har holdt innlegg om aktuelle saker for Lions Club Høybråten og Seniorgutta Liastua. Vi har levert stoff til de to nummerne av Vel-Nytt. Leder av miljøkomiteen er innvalgt i styret for Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo. Miljøkomiteen får også henvendelser fra enkeltpersoner på Høybråten.

Oppsummering
Arbeidssituasjonen i miljøkomiteen har i år vært roligere enn på lenge, spesielt i 2. halvår. Flere av de store utbyggingssakene rundt Høybråten er avklart. Det har imidlertid gått med tid til å holde seg orientert og følge med på hva som skjer med aktuelle planer og saker. Ved å søke på Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside er det blitt enklere å holde seg à jour.

AttachmentSize
rsberetning 2010 miljøkomiteen.pdf81.15 KB